Resevillkor paketresor

 

 

1. Avtal 

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för tjänster som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn bokningen är gjord och som anges först i resehandlingarna. Huvudresenären är betalningsansvarig för bokningen. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att ge arrangören korrekta kontaktuppgifter så att kunden kan nås av viktiga meddelanden. Eventuella ändringar meddelas per telefon, brev, e-post eller SMS. 

1.2 Uppgifter i arrangörens webbsidor, kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra på uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5 Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller som av någon anledning inte kommer till starten på resan förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. 

2. Betalning av resan

Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Om bokningen gjorts:

 • mer än 50 dagar före avresan: Beställning skall bekräftas inom 10 dagar med en delbetalning (anmälningsavgift). Denna är, om inte annat anges vid bokningen, 20% of resans pris, minst SEK 500 per person till resmål inom Europa. Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 20 dagar före avresan. Observera att om delbetalningen inte är oss tillhanda inom 10 dagar så avbokas resan.
 • Mindre än 20 dagar före avresan: Hela beloppet skall erläggas i samband med beställningen.

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. 

3. Rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan, kontakta Active Scandinavia skriftligt genom mejl till info(at)activescandinavia.com. 

Avbeställningskostnaden cykelresor: 

 • Vid avbeställning tidigare än 28 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 28 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avresan skall resenären erlägga 30% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar, före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 8 dagar, men tidigare än 4 dagar, före avresan skall resenären erlägga 70% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 4 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

Avbeställningskostnaden cykel & båtresor:

 • Vid avbeställning tidigare än 84 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 84 dagar, men tidigare än 42 dagar, före avresan skall resenären erlägga 30% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 42 dagar, men tidigare än 28 dagar, före avresan skall resenären erlägga 60% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 28 dagar, men tidigare än 4 dagar, före avresan skall resenären erlägga 80% av resans pris i avbokningskostnad. 
 • Vid avbeställning senare än 4 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.

För att kunna täcka eventuella avbokningskostnader (= kompensation), rekommenderas att teckna avbokningsförsäkring, inklusive reseförsäkring. 

3.2. Varje registrerad resenär kan ersättas med en lämplig tredje part och genom att överlåta avtalet som som uppfyller alla villkor, dock senast sju dagar innan resans början. Om en ersättare tar den ursprungliga resenärens plats kommer kontraktet inte att påverkas av denna ersättning. Både den ursprungliga resenären och ersättaren ansvarar för de utestående beloppen. Vi debiterar en avgift på 500 SEK per person för varje ändring av bokningen.

3.3 Under förutsättning att detta är möjligt på hotellen och motsvarande kapacitet anges - ändringar av bokningen med avseende på antal eller typ av rum, ska hotellklassificeringen och typ av styrelse anges 14 dagar före resans början. Vi debiterar en avgift på 500 SEK per person för sådana ändringar i bokningen.

4. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

4.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

4.1.1 Förbehåll om ändringar
Arrangören förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i webbsidan/katalog/broschyr. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

4.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

4.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 

4.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:
1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2§ endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led. 

Minimiantal

Enligt ovan punkt 4.4 äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än ett visst angivet minimiantal resenärer anmält sig till resan och resenären skriftligen informeras därom viss tid före avresan. De minimiantal som gäller för resor i denna katalog och sålunda omfattas av resenärens reseavtal är följande: Guidade gruppresor och cykel- och båtresor. 

4.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 • ändringar i transportkostnader
 • ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller
 • ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnads-ökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

Prisgaranti gäller för alla resor. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. Det enda Prisgaranti inte gäller för är nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Denna garanti är ömsesidig; Skulle kostnaden för resans genomförande minska innan avresan, kan resenären inte påräkna prissänkning.

4.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

5. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

5.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

5.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6. Reklamation och avhjälpande

6.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

6.1.1 Eventuella klagomål på resan måste omgående framföras under vistelsen till Active Scandinavias eller annan av arrangören tillsatt personal på plats. Reklamation skall ske skriftligen senast två månader efter hemkomst från resan. Adress: Active Scandinavia, Hammarsgårdsvägen 5, 749 50 Ekolsund eller maila oss på info(at)activescandinavia.com.

6.2 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

7. Resenärens ansvar under resan

7.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

7.2 Resenärens ansvar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka till resans genomförande.

7.3 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Vid avvikelse enligt 8.4 sker ingen återbetalning av de  delar av resan som inte utnyttjats.

8. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 

9. Inkvartering

För inkvartering gäller att endast den eller de resenärer som beställt inkvartering i rum på hotell eller i lägenhet får bo där. Om det finns en tom säng i rummet får resenären inte inkvartera någon annan person där.

10. Tilläggsarrangemang

När så anges på webbsidan, eller med speciell beställning, kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang, golf etc., erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas erlagt tillägg.

11. Bagage

Arrangören ansvarar för bagage vid vållande till en maximal kostnad av 1500: - förutsatt att bagaget är inom begränsningarna och inte väger mer än 20kg. För innehåll som normalt inte transporteras på resa utgår ingen ersättning. För skador på handtag, hjul eller skönhetsfel utgår ingen ersättning. Inte heller för förlust av betalmedel i någon form.

11.1 Vid transport av gästernas egna cyklar sker detta på egen risk. Våra transportvagnar är inställda för våra cyklar och vi kan inte ta något ansvar för cyklarna. Lackskador samt andra småskador kan förekomma.

12. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter, exempelvis namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med beställning av resa eller andra tjänster genom resekatalogen, på webben, per telefon eller vid besök i någon av våra butiker eller personuppgifter som i övrigt registreras i samband med beställning, t ex resemål, önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan, eller i övrigt inom ramen för kundförhållandet, kommer att behandlas av Active Scandinavia och i förekommande fall av andra bolag inom koncernen. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Active Scandinavias samarbetspartners inom resebranschen, t ex flygbolag, hotell, lokala samarbetspartners på resemålet samt av Active Scandinavia anlitade leverantörer av administrativa tjänster.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Active Scandinavia skall kunna fullgöra det aktuella uppdraget, t ex leverera den resa eller de tilläggstjänster som du beställt. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att Active Scandinavia skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Active Scandinavia, t ex noteringar om frågor och klagomål. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för Active Scandinavias marknads- och kundanalyser, samt riskhantering och statistik. Active Scandinavia kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att ge dig olika erbjudanden om produkter och tjänster från Active Scandinavia.

Genom din beställning av resa medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Active Scandinavia i tre år. Om du inom tre år från hemkomsten av denna resa gör en ny resebeställning kommer uppgifter om tidigare resa/resor att sparas ytterligare tre år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen och Active Scandinavias ansvarsförsäkringar. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register.

Genom att du lämnar dina personuppgifter enligt ovan godkänner du att Active Scandinavia behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen. Active Scandinavia AB, org. nr. 556850-4509, +46-(0)8 52 52 7000, Hammarsgårdsvägen 5, 749 50 Ekolsund, info(at)activescandinavia.com. Active Scandinavia är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Active Scandinavia skyldig att gratis efter din skriftliga begäran - egenhändigt undertecknad - en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämna också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Active Scandinavia är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.

13.  Förbehåll 

Active Scandinavia reserverar sig för korrekturfel i denna publicering.

Standardinformationsformulär för paketreseavtal

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Active Scandinavia kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Active Scandinavia, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302:

 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om en resenär befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport. Active Scandinavia AB har tecknat skydd vid obestånd hos Kammerkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 103 15 Stockholm, Tel.: +46 (0)700 08 00, email: registratur@kammarkollegiet.se. Resenärer får kontakta denna enhet om tjänster inte tillhandahålls till följd av Active Scandinavias obestånd.

Webbplats där man hittar direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt: https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html